НАВЕРХ

Наши контакты

_______________

МЫ В INSTAGRAM__

_______________

Программы вступительных испытаний

 Главная » Программы вступительных испытаний

 

 

 

 

Праграмы 
ўступных выпрабаванняў 
па музычных спецыяльнасцях для паступаючых 
у УА «Вiцебскi дзяржаўны музычны каледж iмя I.I.Салярцiнскага» 

I. Агульныя палажэннi, парадак прыёму, арганiзацыя i правядзенне ўступных экзаменаў 

Да пачатку ўступных экзаменаў прыёмная камiсiя ўстановы адукацыi праводзiць гутарку (праслухоўванне, прагляд) з кожным абiтурыентам, каб вызначыць мэтазгоднасць яго ўдзелу ў конкурсе сярод паступаючых.
Уступны экзамен  
2-16 01 02 Дырыжыраванне (па напрамках)
 2-16 01 31 Iнструментальнае выканальнiцтва (па напрамках)  
па спецыяльнасцi праводзiцца па наступных раздзелах:
- выкананне праграмы;  
- сальфеджыа (пiсьмова i вусна)
Уступны экзамен  
2-21 04 31 Музыказнаўства  
па спецыяльнасцi праводзiцца па наступных раздзелах:
- сальфеджыа (пiсьмова i вусна)  
- музычная лiтаратура (пiсьмова i вусна)  
Адзнакi «0», «1», «2» па адным з раздзелаў экзамену па спецыяльнасцi з’яўляюцца недапушчальнымi для далейшага конкурснага ўдзела.
II. Змест уступных экзаменаў i экзаменацыйныя патрабаваннi
  
 ВЫКАНАННЕ ПРАГРАМЫ
2-16 01 02  Дырыжыраванне
Паступаючыя па напрамку спецыяльнасцi 2-16 01 02-02 «Дырыжыраванне (акадэмічны хор)» павінны:
– праспяваць песню (акапэльна) i раманс (з асабiстым суправаджэннем)
– прачытаць з ліста на фартэпіяна двухрадковую партытуру, прасальфеджыраваць з тактыраваннем харавыя партыі;
– прачытаць на памяць верш цi ўрывак з мастацкай прозы;
– прадэманстраваць узровень слыхавой культуры, музычнай памяцi i рытму;
– выканаць на фартэпіяна эцюд, паліфанічны твор, п’есу;
- прайсцi гутарку.
Усе паступаючыя на спецыяльнасць «Дырыжыраванне» да здачы экзаменаў праходзяць медыцынскi агляд урача-фанiятара.i
    
2-16 01 31 Інструментальнае выканальніцтва (па напрамках)
    
2-16 01 31-01 Інструментальнае выканальніцтва (фартэпіяна)
Паступаючыя па напрамку «Інструментальнае выканальніцтва (фартэпіяна)» павінны прайсці гутарку і выканаць:
– паліфанічны твор трохгалоснага складу (у арыгiнале);
– твор буйной формы;
– п’есу кантыленнага характару
– два эцюды на розныя віды тэхнікі
    
2-16 01 31-02 «Інструментальнае выканальніцтва (аркестровыя струнна-смычковыя інструменты (па вiдах iнструментаў))
    
Паступаючыя па напрамку «Інструментальнае выканальніцтва (аркестровыя струнна-смычковыя інструменты (скрыпка))» павінны прайсці гутарку і выканаць:
– дзве трохактаўныя гамы (мажорную і мінорную) умераным рухам (па 4, 8, 12 і 24 гукі legato) і арпеджыа (3,9 гукаў legato);
– мажорныя і мінорныя гамы ў тэрцыю, сэксту і актаву ў межах першых трох пазіцый (па 1 і 2 інтэрвалы на адзін рух смычка) ва ўмераным руху;
– два эцюды на розныя віды тэхнікі;
– твор буйной формы;
– п’есу (пажадана віртуознага характару).
      
Паступаючыя па напрамку «Інструментальнае выканальніцтва (аркестровыя струнна-смычковыя інструменты (альт))» павінны прайсці гутарку і выканаць:
– дзве трохактаўныя гамы (мажорную і мінорную) умераным рухам (па 4, 8, 12 і 24 гукі legato) і арпеджыа (3,9 гукаў legato);
– мажорныя і мінорныя гамы ў тэрцыю, сэксту і актаву ў межах першых трох пазіцый (па 1 і 2 інтэрвалы на адзін рух смычка) ва ўмераным руху;
– два эцюды на розныя віды тэхнікі;
– твор буйной формы;
– п’есу (пажадана віртуознага характару).
Паступаючыя па напрамку «Інструментальнае выканальніцтва (аркестровыя струнна-смычковыя інструменты (вiяланчэль))» павінны прайсці гутарку і выканаць:
– дзве трохактаўныя гамы (мажорную і мінорную) умераным рухам (4, 8, 16 гукаў   legato) і арпеджыа ў  мераным рухам;
– мажорныя і мінорныя гамы ў тэрцыю, сэксту і актаву (1 і 2 інтэрвалы на адзін рух смычка) умераным рухам;
– два эцюды на розныя віды тэхнікі;
– твор буйной формы;
– п’есу.
Паступаючыя па напрамку «Інструментальнае выканальніцтва (аркестровыя струнна-смычковыя інструменты (кантрабас))» павінны прайсці гутарку і выканаць:
– гаму;
– эцюд;
– дзве рознахарактарныя п’есы ці нескладаны твор буйной формы;
 
2-16 01 31-04 «Інструментальнае выканальніцтва (аркестровыя духавыя і ударныія і  нструменты (па вiдах iнструментаў))»
   
Паступаючыя па напрамку   «Інструментальнае выканальніцтва (аркестровыя духавыя і ударныя інструменты (флейта, габой, кларнет, фагот, саксафон, валторна, труба, трамбон,  барытон, туба))»    павінны прайсці гутарку і выканаць:
– дзве гамы (мажорную і мінорную) да 4-х знакаў пры ключы staccato i legato  ўмераным рухам, арпеджыа;
– эцюд;
– дзве п’есы (у тым ліку кантыленнага характару) ці часткі цыклічнага твора.))
     
Паступаючыя па напрамку   «Інструментальнае выканальніцтва (аркестровыя духавыя і ударныя інструменты (ударныя інструменты))»   павінны прайсці гутарку і выканаць:
на ксілафоне:
– дзве гамы (мажорную і мінорную) да 4-х знакаў пры ключы  ўмераным рухам, арпеджыа;))
  – эцюд;
– дзве п’есы ці часткі цыклічнага твора.
на малым барабане:
– рытмічныя фігуры (“двойкі”, “тройкі”), рытмічныя камбінацыі;
– два эцюды.
       
2-16 01 31-05 «Інструментальнае выканальніцтва (інструменты народнага аркестра (па вiдах iнструментаў)»
(па вiдах iнструментаў)» Паступаючыя па напрамку «Інструментальнае выканальніцтва (інструменты народнага аркестра (гітара класiчная, цымбалы, балалайка,  домра, мандаліна))»   павiнны прайсці гутарку і выканаць:
– дзве гамы (мажорную і мінорную) у дзве актавы і арпеджыа  ўмераным рухам;
– эцюд;
– два рознахарактарныя творы (у тым лiку буйнай формы).
         
«Інструментальнае выканальніцтва (інструменты народнага аркестра (баян, акардэон))»   прайсцi гутарку i выканаць:
– дзве гамы (мажорную і мінорную) у 3-4 актавы  штрыхамi і штрыхавымi варыянтамi, арпеджыа;
– эцюд;
– паліфанічны твор;
– твор буйной формы (саната, сонаціна, сюіта не менш 3-х частак);
– п’есу на iнструменце з выбарнай клавiятурай;
– п’есу вiртуознага характару цi  апрацоўку народнага твора.
           
САЛЬФЕДЖЫА
Экзаменацыйныя патрабаваннi ўcтанаўлiваюцца ў аб’ёме праграм па сальфеджыа   дзiцячых школ мастацтваў.
Паступаючыя па напрамках спецыяльнасцi «Інструментальнае выканальніцтва (фартэпіяна)», «Інструментальнае выканальніцтва (аркестровыя струнна-смычковыя інструменты (скрыпка, альт, вiяланчэль))», «Дырыжыраванне (акадэмічны хор)» павiнны:
1. Напісаць аднагалосны дыктант на працягу 25 хвілін у аб’ёме 8 тактаў у мажорных ці мінорных танальнасцях з нескладаным рытмам і храматызмамі (памеры: 2/4, 3/4, 4/4; дыктуецца 10 разоў). Рытмічныя цяжкасці: сінкопы, трыёлі, ноты з кропкай, шаснаццатыя.
2. Праспяваць гаму да 4-х знакаў: мажорную (натуральную, гарманічную) і мінорную (натуральную, гарманічную і меладычную).
3. Праспяваць у танальнасці:
– ступені;
– інтэрвалы з вырашэннем (характэрныя, трытоны);
– акорды (трохгуччы галоўных ступеняў і іх ператварэнні, дамінантсэптакорд і яго ператварэнні з вырашэннем, паменшаны сэптакорд VII ступені і малы сэптакорд VII з вырашэннем, сэптакорд ІІ ступені).
4. Праспяваць ад гуку ўверх і ўніз асобныя інтэрвалы і акорды, (указаныя ў п.3); сэптакорды VII i II ступені – толькі ўверх; павялічанае і паменшанае трохгуччы – уверх і ўніз з вырашэннем.
5. Вызначыць на слых:
– інтэрвалы і акорды ад гука (адпаведна п.3);
– інтэрвалы і акорды ў танальнасці, асобна і ў паслядоўнасці 4- 6  інтэрвалаў, 3-4 акорды).
6. Праспяваць з ліста незнаёмую мелодыю з тактыраваннем (дырыжыраваннем) у памерах 2/4, 3/4, 4/4 (меладычныя і рытмічныя цяжкасці – адпаведна дыктанту).
           
Паступаючыя па напрамках спецыяльнасцi  «Інструментальнае выканальніцтва (інструменты народнага аркестра (баян, акардэон, гiтара класiчная, балалайка, домра, мандалiна, цымбалы))» павiнны:
1. Напісаць аднагалосны дыктант на працягу 25-30 хвілін у аб’ёме 8 тактаў, дыятанічны, у натуральным, гарманічным мажоры ці ў адным з відаў мінору; памеры: 2/4, 3/4, 4/4; дыктуецца 10 разоў. Рытмічныя цяжкасці: чвэрць з кропкай і восьмая, шаснаццатыя, пункцірны рытм, трыёль, сінкопы.
2. Праспяваць гаму: мажорную (натуральны від), мінорную (віды – натуральны, гарманічны, меладычны) да 4-х знакаў пры ключы.
3. Праспяваць у танальнасці:
-   ступенi;
– інтэрвалы з вырашэннем: (дыятанiчныя, трытоны (2 пары), характэрныя інтэрвалы (2 пары));
– акорды (трохгуччы галоўных ступеняў і іх ператварэнні, дамінантсэптакорд і яго ператварэнні з вырашэннем, павялічанае і паменшанае трохгуччы з вырашэннем).
4. Праспяваць ад гуку ўверх і ўніз інтэрвалы і акорды, ўказаныя ў п.3.
5. Вызначыць на слых:
– інтэрвалы, акорды ў танальнасці, асобна і ў паслядоўнасці (3-4 інтэрвала, 3-4 акорда);
6. Праспяваць незнаёмую мелодыю з ліста з тактыраваннем (дырыжыраваннем) у танальнасці да 2-х знакаў (меладычныя і рытмічныя цяжкасці – адпаведна дыктанту).
           
Паступаючыя па напрамках спецыяльнасцi  «Інструментальнае выканальніцтва (аркестровыя струнна-смычковыя інструменты (кантрабас))», «Інструментальнае выканальніцтва (аркестровыя духавыя і ударныя інструменты (флейта, габой, кларнет, фагот, валторна, туба, трамбон, труба, барытон, саксафон, ударныя iнструменты))» павiнны:
1. Напісаць аднагалосны дыктант на працягу 30 хвілін у аб’ёме 8 тактаў, дыятанічны, у натуральным мажоры ці ў адным з відаў мінору; памеры 2/4, 3/4; дыктуецца 10 разоў. Рытмічныя цяжкасці: чвэрць з кропкай і восьмая, шаснаццатыя, пункцірны рытм.
2. Праспяваць гаму: мажорную (натуральны від), мінорную (віды – натуральны, гарманічны, меладычны) да 4-х знакаў у ключы.
3. Праспяваць у танальнасці:
-  ступенi;
– павялічаную секунду, паменшаную сэптыму, трытоны з вырашэннем;
– акорды (трохгуччы галоўных ступеняў і іх ператварэнні, дамінантсэптакорд і яго ператварэнні з вырашэннем).
4. Праспяваць ад гука ўверх і ўніз асобныя інтэрвалы і акорды, указаныя ў п.3.
5. Вызначыць на слых:
-  iнтэрвалы, акорды ад гуку (у адпаведнасцi п.3)
– інтэрвалы і акорды ў танальнасці, асобна і ў паслядоўнасці 3- 4  інтэрвала, 2-3 акорда).
6. Праспяваць з ліста незнаёмую мелодыю з тактыраваннем (дырыжыраваннем) у танальнасці да 2-х знакаў (меладычныя і рытмічныя цяжкасці – адпаведна дыктанту).
 
2-21 04 31 Музыказнаўства

Паступаючыя на спецыяльнасць “Музыказнаўства” здаюць устыпныя іспыты па сальфеджыа па двух раздзелах (пісьмовым і вусным), а таксама па музычнай літаратуры*.
Па сальфеджыа паступаючыя павінны:
1. Напісаць аднагалосны дыктант у аб’ёме 8-10 тактаў, які ўключае ў меладычны малюнак: скачкі, храматызмы, розныя рытмічныя складанасці (сінкопы, пункцірны рытм, трыёлі).
2. Праспяваць у танальнасці (да 6-ці знакаў пры ключы):
– гамы;
– простыя дыятанічныя інтэрвалы; трытоны, характэрныя інтэрвалы з вырашэннем;
– трохгуччы мажорныя і мінорныя, павялічанае і паменшанае трохгуччы з вырашэннем;
– дамінантсэптакорд і яго абарачэнні; сэптакорды ІІ ступені, уводны з вырашэннем;
– паслядоўнасці акордаў і інтэрвалаў з прасцейшымі адхіленнямі ў роднасныя танальнасці;
3. Праспяваць ад гука:
– простыя інтэрвалы, у тым ліку трытоны і характэрныя з наступным вырашэннем ва ўсе магчымыя танальнасці;
– трохгуччы мажорныя і мінорныя з абарачэннямі;
– дамінантсэптакорд і яго абарачэнні; сэптакорды ІІ ступені, уводны з вырашэннем;
– павялічанае і паменшанае трохгуччы – з вызначэннем танальнасці і вырашэннем.
4. Прачытаць з ліста аднагалосныя мелодыі з храматызмамі і мадуляцыямі ў роднасныя танальнасці.
5. Зрабіць слыхавы аналіз інтэрвалаў (7-8 аднатанальна) і акордаў, узятых ізалявана, а таксама ў паслядоўнасцях, з адхіленнямі ў роднасныя танальнасці.
Па музычнай літаратуры паступаючыя павінны:
– напісаць музычную віктарыну (10 урыўкаў з вывучаных твораў);
– расказаць аб творчым шляху кампазітара;
– зрабіць разбор музычнага твора.
Паступаючыя павінны паказаць сваю эрудыцыю ў галіне культуры і мастацтва, разбірацца ў асноўных гістарычных падзеях.
* – Экзаменацыйныя патрабаванні ўстанаўліваюцца ў аб’ёме праграм па сальфеджыа і музычнай літаратуры дзіцячых музычных школ.

 

30.11.2021